9 trends in de ouderenzorg

9 trends header BproCare

 Hoe ziet de ouderenzorg eruit over pak ‘m beet 15 á 20 jaar? Dat weet niemand. Wel kunnen we een aantal trends vaststellen die een indicatie geven welke kant het op gaat. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van langer thuis wonen, de wijzigende rol van de zorgprofessional, domotics en robots in de zorg.

We beschrijven in deze blog 9 trends in de ouderenzorg.

1. Thuis oud worden

9 trends handen BproCareMensen wonen steeds vaker en langer thuis. Het aantal ouderen dat in een zorginstelling woont daalt al jaren. In 1995 woonde nog 17 procent van de 75-plussers in een zorginstelling, in 2014 is dit gedaald tot 10 procent. 95 procent van de 65-plussers in Nederland (zo’n 2,8 miljoen mensen) woont thuis. Vanaf 2013 komen mensen met een lichte zorgvraag al niet meer in aanmerking voor het wonen in een zorginstelling. Door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is het mogelijk om met een zwaardere zorgvraag thuis te blijven wonen. Mantelzorgers, vrienden, familieleden, buren en andere bekenden hebben een belangrijke bijdrage in deze ontwikkeling.

2. Meer diversiteit in de zorg

Het aantal migranten in de ouderenzorg neemt de komende jaren toe. Verwachting is dat het aantal migranten boven de 65 jaar groeit van 78.000 niet-westerse migranten in 2011 tot 520.000 in 2050. De grootste groepen zijn afkomstig uit Suriname, Marokko, Turkije en de Nederlandse Antillen. Onder zorgprofessionals neemt het aantal migranten ook toe.

3. De zorgprofessional verandert

Zorgprofessionals werken niet alleen in zorginstellingen, maar ook in wijkteams, netwerken en ook steeds vaker als ZZP-er. De functie en rol van de zorgprofessional verandert. Belangrijkste reden hiervoor is een nieuw concept van gezondheid, waarbij niet de ziekte centraal staat, maar zelfmanagement en veerkracht. Banen in de zorg krijgen een bredere invulling. Tot de nieuwe taken behoren bijvoorbeeld het vervullen van een poortwachtersrol, signalering en samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers.

4. Cliënt in de bestuurdersstoel

9 trends tekenen BproCareZorg rondom de cliënt en het netwerk wordt persoonsgerichter. De cliënt en zijn sociaal netwerk zijn het uitganspunt bij het vaststellen wat de cliënt behoeft. De zorg sluit aan op wat de cliënt wel nodig heeft, maar waar het eigen sociaal netwerk niet in kan voorzien. In de toekomst zal de cliënt zelf zijn eigen medische- en gezondheidsgegevens beheren in een persoonlijk gezondheidsdossier. De cliënt kent zelf rechten toe aan zijn eigen netwerk en zorgverleners om de gegevens in te zien.

5. Technologie steeds belangrijker

Nederland maakt, in vergelijking tot het buitenland, veel gebruik van eHealth toepassingen. Als het gaat om technologie in de zorg gaat het onder meer om beeldcommunicatie, zelfzorg, monitoring, robotisering, edutainment, big data en digitale platforms voor medische samenwerking. De toekomstige zorgmedewerkers groeien op in een sterk gedigitaliseerde omgeving. Zij gebruiken technologie om meer zorg op afstand te leveren en samen te werken met andere zorgprofessionals van verschillende organisaties.

6. Gebruiker betaalt, dus bepaalt?

De kosten van ouderenzorg in Nederland stijgen snel. Wanneer de huidige trend doorzet, besteedt Nederland in 2050 c.a. 8,2% van het BBP aan langdurige zorg. In Europa is Nederland dan veruit de grootste stijger voor wat betreft de publieke uitgaven voor langdurige zorg. Nederland zal andere manieren moeten vinden om deze zorg te bekostigen. Bijvoorbeeld door te snijden in systeem- en overhead.

7. De overheid faciliteert en verbindt

De participatiesamenleving krijgt steeds meer vorm. De zorg ontwikkelt zich daarbij van een verzorgingsstaat via marktwerking naar waardecreatie. De zorg raakt steeds meer verweven met de maatschappij en de focus ligt op de burger, gezondheid, goede zorg en eigen regie. De overheid speelt hierin vooral aan verbindende en faciliterende rol. Dit doet zij door partijen bij elkaar te brengen om te vernieuwen en de zorg te organiseren.

8. Het nieuwe concept van gezondheid

9 trends genegenheid BproCareEr ontstaan nieuwe opvattingen over gezondheid en kwaliteit van bestaan/leven. Centraal staan zelfmanagement en veerkracht op alle vlakken die het leven betekenis geven: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, intermenselijke relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling en eigen regie, rechten en belangen, spiritualiteit en dagelijks functioneren.

9. Kennis op maat wordt samen gecreëerd en gedeeld

Vraagstukken in de ouderenzorg worden steeds complexer. Het verschil tussen kennisontwikkelaars- verspreiders- en gebruikers verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt een grote variatie aan ontwikkelaars en gebruikers die in (vaak lokale/regionale) netwerkverbanden nauw samenwerken aan het ontwikkelen, aanbieden en gebruiken van kennis. Zorgorganisaties en maatschappelijke initiatieven geven ook steeds vaker zelf invulling aan de kennisfunctie.

(bron: vilans.nl)

Wat kunnen wij voor uw zorginstelling betekenen?
Wij adviseren u graag vrijblijvend over op maat gemaakte, innovatieve oplossingen.

BproCare maakt gebruik van cookies zodat wij u beter van dienst kunnen zijn op onze website. Meer weten!